Upisi

           UPISI ZA PEDAGOŠKU GODINU 2019.-2020.
                                           
                                     
OBAVIJEST


 o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja
          za pedagošku godinu 2019./2020. na podrucju Grada Zagreba
 

Preuzimanje dokumenta:PRAVILNIK O UPISUI. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS


Djecji vrtici Grada Zagreba primat ce zahtjeve za upis djece u programe predškolskog odgoja i
obrazovanja od 6. svibnja do 15. svibnja 2019. godine
i to za ostvarivanje sljedecih programa:
 
1. REDOVITI PROGRAMI U PETODNEVNOM RADNOM TJEDNU
 
1.1. za djecu koja do 31. kolovoza 2019. navršavaju jednu godinu života pa do polaska u osnovnu
školu
- cjelodnevni 10-satni program (u pravilu od 7 do 17 sati) u svim djecjim vrticima Grada Zagreba
- smjenski 10-satni program u Djecjem vrticu Bajka, a u drugim djecjim vrticima prema potrebi zaposlenih
roditelja
- poludnevni programi u pojedinim djecjim vrticima prema potrebi roditelja i raspoloživom kapacitetu
1.2. za djecu koja do 31. kolovoza 2019. navrše od 6 mjeseci do 11 mjeseci života
- 10-satni program u Djecjem vrticu Medvešcak i Djecjem vrticu Duga i to za djecu zaposlenih roditelja koji ne
koriste roditeljski dopust do godine dana života djeteta

2. PROGRAM PREDŠKOLE (250 sati godišnje)
- u svim djecjim vrticima
2.1. obvezan i besplatan za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu, koja nisu obuhvacena
redovitim programom
2.2. djeca s posebnim potrebama mogu se ukljuciti u program predškole dvije godine prije polaska u
osnovnu školu, koja nisu obuhvacena redovitim programom

3. POSEBNI PROGRAMI
3.1. za djecu s određnom vrstom teškoca (10-satni, poludnevni, kraci)
- s motorickim oštecenjima u Djecjem vrticu Vladimira Nazora
- s višestrukim teškocama, sniženih intelektualnih sposobnosti u Djecjem vrticu Duga i
u Djecjem vrticu Sopot
- s motorickim oštecenjima, sniženih intelektualnih sposobnosti u Djecjem vrticu Potocnica
- s višestrukim teškocama u Djecjem vrticu Utrina
- s višestrukim teškocama – prema koncepciji M. Montessori u Djecjem vrticu Vrbik
- s autisticnim obilježjima u Djecjem vrticu Bajka
3.2. za djecu pripadnike nacionalnih manjina
- dvojezicni hrvatsko-mađarski 10-satni program u Djecjem vrticu Potocnica
3.3. za djecu s posebnim interesima i potrebama (10-satni, poludnevni)
- Montessori program, Waldorfski program, drugi posebni 10-satni i poludnevni programi ranog ucenja stranog
jezika, zdravstveni, športski, ritmike i plesa, glazbeni, likovni, dramsko-scenski, informaticki, ekološki, vjerski i
drugi programi za koje djecji vrtic ima verifikaciju
3.4. za djecu s posebnim interesima i potrebama (kraci programi do 3 sata dnevno)
- posebni kraci programi ranog ucenja stranog jezika, zdravstveni, športski, ritmike i plesa, glazbeni, likovni,
dramsko-scenski, informaticki, ekološki, vjerski i drugi razvojno orijentirani i socijalizacijski programi za koje
djecji vrtic ima verifikaciju

 
II. DOKUMENTI UZ ZAHTJEV ZA UPIS
 
Roditelj ili skrbnik djeteta dostavlja samo jednom djecjem vrticu, u pravilu prema mjestu stanovanja:
1. popunjeni i potpisani zahtjev za upis (obrazac dostupan u djecjem vrticu i na web stranicama djecjih vrtica i
www.zagreb.hr),
2. rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta (bez obzira na datum
izdavanja isprave) ili pisanu privolu roditelja da djecji vrtic može sam provjeriti podatke o rođenju djeteta u
maticama rođenih,
3. uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta ili pisanu privolu roditelja da djecji vrtic može sam – putem
nadležnog gradskog ureda provjeriti podatak o prebivalištu djeteta, te presliku osobne iskaznice roditelja,
4. dokaze o cinjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti kod upisa.
5. ostala dokumentacija navedena u zahtjevu za upis djeteta u djecji vrtic

 
III. PREDNOST ZA UPIS U REDOVITE PROGRAME
 
Ukoliko djecji vrtic ne može zadovoljiti sve zahtjeve roditelja djece s prebivalištem na podrucju Grada Zagreba
za upis djece u redovite programe prednost ce, sukladno odredbama Odluke o nacinu ostvarivanja prednosti pri
upisu djece i mjerilima za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Zagreba od roditelja – korisnika usluga
(Službeni glasnik Grada Zagreba 6/11, 19/11 i 15/12), imati djeca: roditelja invalida Domovinskog rata,
zaposlenih roditelja, samohranih roditelja, u udomiteljskim obiteljima, bez roditelja ili odgovarajuce roditeljske
skrbi, iz obitelji s troje ili više djece, djeca u godini prije polaska u osnovnu školu, djeca roditelja koji primaju
doplatak za djecu, koja imaju teškoce u razvoju ako postoje uvjeti za njihovu integraciju u redovite programe,
te koja žive u težim socijalnim i zdravstvenim prilikama.

 
IV. OBJAVA REZULTATA UPISA
 
Komisija za upis djece djecjeg vrtica odlucuje o zahtjevima za upis djece na temelju dostavljene dokumentacije
i obavljenih inicijalnih razgovora roditelja, uz nazocnost djeteta, sa strucnim timom djecjeg vrtica.
Rezultati upisa djece u pojedine programe (popisi prihvacenih i odbijenih zahtjeva za upis djece) bit ce
objavljeni na oglasnim plocama djecjih vrtica 30. svibnja 2019.
Roditelj ili skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijecu djecjeg vrtica
do 14.lipnja 2019.
 O žalbama roditelja odlucuje Upravno vijece u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbu.

 
V. UPIS
 
Djeca primljena u vrtic upisuju se u djecji vrtic temeljem ugovora koji roditelj sklapa s djecjim vrticem u
pravilu u roku od mjesec dana od dana oglašavanja rezultata upisa, a iznimno najkasnije do 2. rujna 2019. ili do
ukljucivanja djeteta u program.
Dijete se ukljucuje u program pocetkom pedagoške godine od 2. rujna 2018. odnosno kako je to utvrđeno
ugovorom.
Djeca se mogu upisivati u programe tijekom cijele pedagoške godine u dječje vrtiće koji imaju slobodna mjesta.
Gradski ured za obrazovanje izvještavat će o slobodnim mjestima u gradskim dječjim vrtićima na mrežnim starnicama Garda Zagreba (www.zagreb.hr), početkom svakog mjeseca.

PRIJE UPISA DJETETA RODITELJ/SKRBNIK OBAVEZAN JE:

- dostaviti dječjem vrtiću potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić (Prilog 1. Pravilnik o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću - Narodne novine 114/02)
žSudjelovanje roditelja/skrbnika u ekonomskoj cijeni pojedinih programa utvrđuje se u skladu s aktima Grada Zagreba, ovisno o vrsti i trajanju programa.

 

2019 Vrtić Siget. Sva prava pridržana.